Výroční zpráva k 24.2.2004

Liga proti rakovině Brno je samostatným právním subjektem, dobrovolným občanským sdružením. Náš program vychází z cílů Evropské asociace lig proti rakovině a je možné ho shrnout do třech bodů: prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora vědy a výzkumu.

Těžko si představit fungující zdravotní systém západního typu bez dobře pracujících dobrovolných organizací. Domnívám se, že Liga může vhodně doplňovat práci klinického pracoviště. Může organizovat projekty, na které by nemocnicím nestačily síly a finanční prostředky. V zahraničí se občanská sdružení těší úctě a jsou respektována. Samozřejmě i my bychom rádi dosáhli takového postavení. Jistě je však k tomu potřeba množství mravenčí práce, aby nás veřejnost takto vnímala. Byla bych ráda, kdyby Liga byla důstojným partnerem pro státní orgány při organizaci preventivních programů, při ochraně a prosazování práv onkologických pacientů…

I. Očekávání, že moderní přístroje a léčba významně sníží úmrtnost na onkologická onemocnění

naráží na stálý problém a to, že mnozí pacienti přicházejí v pokročilém stadiu onemocnění. Prostřednictvím našich aktivit se snažíme upozorňovat veřejnost na to, že rakovina není nevyhnutelně spojená se smrtí, že pacienti mají velkou naději na vyléčení, pokud přijdou k lékaři včas. Upozorňujeme veřejnost, aby si všímala časných příznaků onemocnění.

Kouření je hlavní příčinou řady onemocnění je problémem,

který se dotýká celé společnosti. Využíváme všech možností k informování veřejnosti o jeho škodlivosti. Mimořádnou pozornost věnujeme dětem, které jsou vystaveny silnému tlaku reklam tabákového průmyslu.

II. Narůstající trend výskytu rakoviny na celém světě přináší množství problémů.

Ty se netýkají jen hledání, možností prevence, diagnostiky a léčby, ale do popředí se dostávají i lidské rozměry onemocnění - porozumění, empatie. Onkologický pacient to není jen nádor, operace, chemoterapie nebo ozařování. Především je to člověk a také jeho strach, naděje, smutek i radost, hledání odpovědí, pravdy a jistoty. Onkologický pacient je svým způsobem pacientem na celý život. Je tu nutnost sledování, pravidelných kontrol, opakovaných a někdy i náročných diagnostických testů v průběhu mnoha let. Tento fakt ovlivňuje duševní stav pacienta, ale i situaci v rodině a ve společnosti. Někdy se setkáváme i se smutnými situacemi, které prožívají onkologičtí pacienti. Diskriminace, nepodložené představy nějaké "infekčnosti" pro okolí, izolace v rodině, rozvody… Dalším problémem je i profesionální diskriminace už vyléčených onkologických pacientů. Obava zaměstnávat tyto lidi. Mnozí se nemohou vrátit do svého původního zaměstnání a těžko si hledají nové.

Počty pacientů s nádorovým onemocněním mají stále narůstající trend a díky včasné diagnostice a úspěšné léčbě bude mezi námi žít více vyléčených lidí. Bude však také dost těch, kteří nebudou vyléčeni a budou vyžadovat odborné kontroly a případně pokračující léčbu. Bohužel můžeme očekávat, že bude dost i těch, kde všechny snahy lékařské vědy nebudou úspěšné. Je potřebné těmto pacientům zajistit co nejlepší kvalitu jejich života a odstranit a zmírnit jejich fyzické a duševní útrapy. Mnohé se v naší republice za poslední desetiletí změnilo. Jsme zvyklí pacienta informovat a mezi pacientem a lékařem je otevřený dialog tak, jak je to zvykem mezi dvěma rovnocennými partnery. Ještě ale je stále co zlepšovat. Poskytování informací a podpory pomáhá odstranit pocit bezmoci, zmírňuje úzkost. Pravidelná setkání pacientů umožňují výměnu zkušeností a vzájemnou pomoc.

III. Rádi bychom podporovali mladé vědce a lékaře,

jejich publikační aktivitu, přispívali na studijní postgraduální pobyty. Na tuto aktivitu nám chybí finanční prostředky. Částečně tuto představu naplňujeme, protože jsme se zúčastnili Květinového dne, který organizuje a výtěžek rozděluje Liga proti rakovině Praha.

MUDr. Milana Šachlová, CSc.
24.2.2004