Stanovy

(ve znění změn ze dne 15.1. 2002)

I. Všeobecná ustanovení


Článek č. 1.: Název, postavení a sídlo

 1. Liga proti rakovině Brno - dále jen Liga - je dobrovolným, neprofesionálním sdružením, sdružujícím své členy z řad občanů, kteří se aktivně podílejí na společném cíli - boji proti rakovině.
 2. Sídlem Ligy Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.
 3. IČO 005 67 108
 4. Registrováno na MV ČR 1.6. 1990 pod č.j. VSP/1 - 1032/90 - R

Článek č. 2.: Poslání a cíle Ligy

 1. Stále stoupající trend onemocnění a úmrtnosti na rakovinu nastoluje boj proti ní prvořadým úkolem celé společnosti bez rozdílu věku, národnosti, víry, profese, společenského postavení.
  Cílem Ligy je poskytovat v tomto boji na dobrovolném základě vydatnou pomoc všude tam, kde je potřebná a kde je v současnosti málo účinná pro nedostačující zdroje, rezervy v organizaci nebo v poznání.
  Prvořadým úkolem Ligy jsou zejména:
  • a) Kvalifikovaně informovat obyvatelstvo o rizikových faktorech, podílejících se na vzniku rakoviny.
  • b) Organizovat kampaně proti škodlivým vlivům v životosprávě a v prostředí.
  • c) Zaměřovat se na osvětu a preventivní akce, zvláště v rizikových skupinách obyvatelstva.
  • d) Prosazovat, aby onkologické odbornosti bylo věnováno v pregraduální i postgraduální výchově lékařů i zdravotních sester místo úměrné společenské závažnosti onkologických chorob.
  • e) Popularizovat vhodnými formami nové poznatky v oblasti onkologické vědy a vystupovat proti zkresleným informacím.
  • f) Věnovat maximální pozornost kvalitě života léčených a vyléčených onkologických pacientů a poskytovat jim všestrannou pomoc, využívat jejich námětů pro zlepšení léče o onkologicky nemocné, získávat je pro podporu Ligy.
  • g) Napomáhat rozvoji onkologických institucí, sítě onkologických zařízení a kontaktů mezi nimi v zájmu péče o nemocné i rozvoje onkologické vědy.
  • h) Organizovat odborné informační akce, podporovat odborná jednání (semináře, sympózia, kongresy) s onkologickou problematikou.
  • i) Rozvíjet kontakty s podobě orientovanými aktivitami v zahraničí a účelně jí využívat pro rozvoj onkologie a péče o onkologicky nemocné.
 2. Svoji činnost rozvíjí Liga prostřednictvím svých členů a příznivců a s pomocí různých institucí.
  Podporu onkologickému výzkumu realizuje Liga prostřednictvím specializovaných onkologických zařízení nebo jimi koordinovaných programů v zájmu zajištění kvalifikovanosti, účelnosti i medicínské etiky, výzkumné práce.

II. Členství, práva a povinnosti členů


Článek č.3.: Členství

 1. Členem se může stát každý občan České republiky starší 15ti let, který má zájem na činnosti, spojené s bojem proti rakovině, zahrnuté v programu Ligy.
 2. Čestným členem může být jmenován český státní občan nebo občan jiné státní příslušnosti, který svým postavením nebo prací představuje pro hnutí Ligy mimořádný přínos.
 3. Výše ročního příspěvku je dobrovolná.

Článek č. 4: Práva a povinnosti členů

 1. Podle svého zaměření, možností a schopností hledat cesty k naplňování cílů Ligy.
 2. Prosazovat a hájit poslání Ligy, zájmy onkologických pacientů a podporovat rozvoj onkologické vědy.
 3. Aktivně - podle svých možností - se zapojit do akcí, organizovaných Ligou.
 4. Upozorňovat na skutečnosti, jež jsou v rozporu s cíli Ligy a hledat cesty k nápravě.
 5. Získávat podporu široké veřejnosti pro cíle Ligy.
 6. Získávat nové členy, příznivce Ligy.

Článek č. 5: Vznik a zánik členství

 1. Členství vzniká dnem přihlášení a registrace u místní pobočky Ligy, která vede přehled o svých členech.
 2. Členství v Lize zaniká:
  • a) úmrtním člena
  • b) prohlášením o vystoupení
  • c) vyloučením pro jednání, neslučitelné s posláním Ligy.

III. Struktura Ligy a volba orgánů Ligy


Článek č. 6: Organizační struktura Ligy

 1. Liga se skládá ze základní organizace a případných místních poboček. Tyto pobočky sdružují členy, působící v obvodě územní působnosti. O jejich zřízení, stejně jako o změnách jejich působnosti rozhoduje plenární schůze Ligy.
 2. Základní organizace a místní pobočky volí své předsednictvo a revizní komisi.
 3. Nejvyšším orgánem Ligy je plenární schůze.

Článek č. 7: Volby

 1. Plenární schůze (při zakládání organizace Ustavující schůze) volí členy a náhradníky předsednictva, dále volí členy revizní komise. Členové zvoleného předsednictva zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
 2. Termín volební schůze i její program musí být znám nejméně jeden měsíc před jejím konáním.
 3. Mimořádná volební plenární schůze se svolává okamžitě, jakmile to vyžaduje mimořádná okolnost.
 4. Volby jsou právoplatné při nadpoloviční většině hlasů přítomných členů.
 5. Volby se konají tajným hlasováním.
 6. Funkční období na všech stupních řídících orgánů je dvouleté.

IV. Řídící orgány Ligy


Článek č. 8: Úlohy

 1. Řídící orgány se zabývají rozvojem činnosti Ligy, hospodaří s finančními prostředky, organizují program Ligy a stejně tak i zastupují Ligu před orgány státní správy a orgány vědeckých a společenských organizací.

Článek č. 9: Složení řídících orgánů

 1. Plenární schůze Ligy
 2. Předsednictvo Ligy
 3. Revizní komise Ligy
 4. Plenární schůze místní pobočky Ligy
 5. Předsednictvo místní pobočky Ligy
 6. Revizní komise místní pobočky Ligy

Článek č. 10: Plenární schůze

 1. Plenární schůze Ligy se zúčastňují její členové anebo delegáti zvolení na plenárních schůzích místních poboček, kteří mají rovnocenný hlas.
 2. Plenární schůzi svolává předsednictvo Ligy jedenkrát za dva roky, v případě mimořádné potřeby i v jiném termínu.
 3. Plenární schůze Ligy se zabývá zejména:
  • a) hodnocením práce Ligy
  • b) vytváří program a činnost Ligy
  • c) vytváří změny a doplňky stanov Ligy
  • d) má právo rozhodnout o zrušení Ligy

Článek č. 11: Předsednictvo Ligy

 1. Předsednictvo Ligy je dvojí:
  • a) čestné předsednictvo
  • b) výkonné předsednictvo
 2. Čestné předsednictvo je jmenováno výkonným předsednictvem. Jejími členy jsou význačné osobnosti veřejného života, které svým postavením nebo prací podporují program Ligy i jeho propagaci.
 3. Výkonné předsednictvo tvoří předseda a čtyři členové předsednictva.
 4. Předsednictvo je usnášeníschopní za přítomnosti nadpoloviční většiny členů předsednictva. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných hlasů.
 5. Předseda zastupuje Ligu na veřejnosti a jedná jejím jménem. Má zástupce, který je součastně místopředsedou Ligy.
 6. Předsednictvo se schází jedenkrát měsíčně.
 7. Předsednictvo plní úkoly stanovené programem Ligy.
 8. V neodkladných případech, pokud není možné svolat předsednictvo, může vyřizovat běžné organizační a pracovní problémy předseda nebo místopředseda.
 9. Veškeré dokumenty a prohlášení event. další písemnosti podepisuje za Ligu předseda, případně pověření členové předsednictva.

Článek č. 12: Revizní komise

 1. Revizní komise je volena plenární schůzí. Tvoří ji tři členové Ligy. Je nezávislým orgánem, který zodpovídá za hospodářství Ligy a za kontrolní činnost.
 2. Revizní komise má právo vyžadovat informace o činnosti Ligy, stejně jako má právo kontrolovat všechny doklady o příjmech a výdajích spojených s činností Ligy.

V. Orgány místních poboček Ligy


Článek č. 14: Řídící výkonné orgány místních poboček Ligy jsou:

 1. Plenární schůze
 2. Výbor místní pobočky
 3. Revizní komise

Článek č. 15: Úloha a pravomoc plenárních schůzí

 1. Plenární schůze se usnáší o činnosti a rozvoji organizace, o zásadách, souvisejících s řízením práce výboru.
 2. Volí předsednictvo, volí revizní komisi.

Článek č. 16: Výbor a revizní komise

 1. Výbor místní pobočky Ligy tvoří předseda, místopředseda a tři členové. Revizní komise je dvoučlenná. Výbor volí ze svého středu další funkcionáře.
 2. Výbor řídí činnost členů pobočky.
 3. Výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční většině členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 4. Členové revizní komise provádějí kontrolní činnost v hospodaření výboru a pobočky.
 5. Výbor má možnost dle svého zvážení zřídit skupiny iniciativních a pomocných orgánů.
 6. Všechny výjimečné akce je výbor povinen prokonzultovat s předsednictvem Ligy.

VI. Majetek a hospodaření Ligy


Článek č. 17: Zdroje prostředků a jejich určení

 1. Zdrojem prostředků pro finanční zabezpečení plnění programu Ligy mohou být státní dotace, příspěvky a dary různých institucí i jednotlivců jak doma, tak i v zahraničí, dále výnosy z dobročinných akcí uspořádaných pod záštitou Ligy, členské příspěvky členů Ligy.
 2. Finanční záležitosti jsou ve výlučné pravomoci předsednictva, jež rozhoduje i o přidělení určitých finančních prostředků pro činnost místních poboček. Předsednictvo Ligy předloží na nejbližším plenárním zasedání finanční rozpočet ke schválení.
 3. Prostředky Ligy jsou účelovým určeným majetkem a nesmějí být použity pro jiné cíle, než pro které je určuje organizační řád.

Článek č. 18: Hospodaření

 1. Liga je právním subjektem, je způsobilá získáním práva a zavazovat se v majetkových věcech.
 2. Potřebné sumy se hradí z majetku Ligy na úhradu činnosti a jejich jednotlivých složek podle rozhodnutí předsednictva Ligy.

VII. Závěrečná ustanovení


Článek č. 19: Řešení sporů

 1. V případě sporů o významu části organizačního řádu přísluší předsednictvu Ligy oprávnění podat jeho závazný rozbor.
 2. Při řešení sporů mezi jednotlivými složkami Ligy přísluší smírčím orgánům právo řešit sporné otázky podle zásad stanovených předsednictvem Ligy.

Článek č. 20: Zánik Ligy

 1. Liga zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů plenární schůze, která také rozhodne o naložení s majetkem Ligy.