Přibývání na váze po ukončení kouření

Přibývání na váze je dobře známým problémem, se kterým se potýkají kuřáci po ukončení kouření. Předpokládá se, že toto přibývání na váze se pak podílí na zhoršení glukózové tolerance. Přestože odvykací léčba typu náhradní nikotinové terapie pomáhá minimalizovat nárůst hmotnosti po ukončení kouření, je významný přírůstek na váze pozorován i v průběhu samotné léčby.

Faktory spojené s přírůstkem na váze vzniklým při odvykání kouření se pokusila blíže popsat nedávno publikovaná japonská studie. Hodnoceno tak bylo celkem 186 pacientů (132 mužů a 54 žen), kteří byli sledováni za účelem odvykací terapie a úspěšně dosáhli abstinence. Autoři studie provedli (pohlaví zohledňující) regresní analýzu nárůstu BMI od začátku odvykací léčby do 3 měsíců od jejího zahájení. Dále byla provedena také multivariantní analýza zaměřená na identifikaci faktorů určujících vzestup BMI po ukončení kouření.

Od vstupní konzultace došlo po 3 měsících k signifikantnímu (p < 0,0001) vzestupu BMI z 23,5 ± 3,6 kg/m2 na 23,9 ± 3,8 kg/m2. Nebyl nalezen signifikantní rozdíl v rozsahu nárůstu BMI mezi terapií nikotinovými náplastmi a terapií vareniklinem. K faktorům, které signifikantně korelovaly s procentuálním nárůstem BMI po 3 měsících od zahájení terapie, patřily: hladina triglyceridů (p = 0,0006, βa = 0,260), HDL-cholesterolu (p = 0,0386, βa = -0,168), denní spotřeba cigaret (p = 0,0385, βa = 0,154) a FTND skóre (Fagerström Test for Nicotine Dependence score; p = 0,0060, βa = 0,203). Postupná multivariantní analýza pak prokázala, že hladina triglyceridů a FTND skóre byly faktory určující nárůst BMI po ukončení kouření, přičemž nejvýznamnějším faktorem bylo právě FTND skóre.

Tato studie prokázala, že kuřáci s vysokým FTND skóre přibývají na váze v průběhu odvykací terapie s větší pravděpodobností. Vzhledem k tomu mohou kuřáci s vysokou nikotinovou závislostí vyžadovat intervenci zaměřenou na omezení přibývání na váze na pracovišti zabývajícím se danou problematikou.

(mik)

Zdroj: Komiyama M., et al. Analysis of Factors That Determine Weight Gain during Smoking Cessation Therapy. PLoS One. 2013 Aug 21; 8 (8): e72010; doi: 10.1371/journal.pone.0072010.

Zdroj: www.odvykani-koureni.cz

Vydáno: 3.10.2013