Možnosti léčby závislosti na tabáku ve všech klinických oborech

Lékaři ze všech oblastí medicíny můžou při léčbě kuřáků využít doporučený postup pro léčbu závislosti na tabáku, postgraduální kurzy, vyškolení zdravotních sester, spolupráci lékárníků a odeslání pacienta do specializovaného centra. V každodenní praxi lze uplatnit krátkou tříbodovou intervenci »3A« a léčbu vykazovat pod kódy F17.2 nebo Z58.7. Více podrobností lze nalézt na webových stránkách www.slzt.cz.

S nabídkou možností, jak začlenit do klinické praxe léčbu závislosti na tabáku ve všech oborech, seznámila účastníky XX. kongresu České internistické společnosti 3. října v Praze doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., z centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Upozornila, že tuto léčbu lze vykazovat k úhradě ze zdravotního pojištění pod kódy diagnóz F17.2 (závislost na tabáku) nebo Z58.7 (pasivní kouření). Doporučený postup pro léčbu závislosti na tabáku lze nalézt na www.slzt.cz nebo na stránkách České lékařské komory (ČLK).

Vzdělávání v této oblasti nabízí Česká lékařská komora v podobě pravidelných kurzů s názvem »Léčba závislosti na tabáku«. Sesterská sekce léčby závislosti na tabáku pořádá pravidelné celodenní kurzy, jejichž cílem je vyškolit zdravotní sestry v aplikaci krátké intervence. Termíny kurzů naleznete na webových stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT). Od května 2013 probíhá pilotní akce pro lékárníky, které se účastní 204 lékáren. Na webových stránkách České lékárnické společnosti lze v sekci Odvykání kouření v lékárně nalézt nový doporučený postup, nabídku 2denních seminářů pro lékárníky, e-learning nebo metodiku konzultací. Lékárna, kde se konzultace pro odvykání kouření provádějí, ponese na vstupních dveřích označení.

Všechny odborné společnosti by měly do svých doporučených postupů zahrnovat odvykání závislosti na tabáku. Tento požadavek splňuje zatím pouze psychiatrická společnost, internistická společnost a společnost pro hypertenzi.

V klinické praxi lze využít krátkou intervenci u kuřáků (30 sekund až 10 minut), tzv. »5A«: 1. ASK – ptej se, 2. ADVISE – poraď přestat, 3. ASSESS – posuď ochotu přestat, 4. ASSIST – pomoz přestat, 5. ARRANGE CONTROLS – naplánuj kontroly. Ještě jednodušší schéma nabízí zkrácená verze »3A«: 1. ASK – ptej se, 2. ADVISE – poraď přestat, 3. ASSIST – pomoz přestat. Pro motivaci pacienta lze použít schéma »5R«: 1. Relevance – vztah ke konkrétní diagnóze a prognóze, 2. Risks – u daného pacienta dle onemocnění, věku aj., 3. Rewards – odměny, např. pokles kardiovaskulárního rizika v řádu dnů o třetinu, do roka na polovinu, 4. Roadblocks – bariéry, např. co vám brání přestat kouřit, 5. Repetition – empatické opakování.

Na stránkách www.slzt.cz lze nalézt také adresy specializovaných center, která se odvykáním kouření zabývají. Tato centra pokrývají většinu oblastí ČR a zahrnují 37 pracovišť, převážně pneumologických oddělení.

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN se může, jak uvedla dr. Králíková, pochlubit velmi povzbudivými výsledky. Ze souboru 2 670 hodnocených kuřáků, kteří podstoupili léčbu v tomto centru, při kontrolní návštěvě po 1 roce abstinovalo 38,0 % pacientů. Jednalo se o validovanou abstinenci podle množství CO ve vydechovaném vzduchu. Úspěšnost léčby byla podobná u mužů i u žen. Přínos cílené intervence prováděné v centru (porovnání abstinence u pacientů, kteří se dostavili a nedostavili na intervenci po screeningové návštěvě) byl prokázán nezávisle na formě terapie. Farmakoterapie ovšem míru úspěšnosti léčby významně zvýšila. Byla podávána 80,8 % pacientů a podíl validované abstinence po 1 roce činil 43,5 % ve skupině s farmakoterapií a 14,6 % ve skupině bez farmakoterapie (p < 0,001). Výsledky rovněž ukázaly, že míra dosažené abstinence po 1 roce stoupá s délkou farmakoterapie: 0–3 měsíce 29,2 %, 3–6 měsíců 56,6 %, 6–9 měsíců 68,1 %, > 9 měsíců 60,6 %.

Přínos odvykání kouření se projeví ve všech oblastech medicíny. Možnost zapojit se do léčby závislosti na tabáku mají všichni lékaři, ale i zdravotní sestry a lékárníci.

(zza)

Zdroj: Králíková E., Kmeťová A., Štěpánková L., et al. Léčba závislosti na tabáku – standard v klinických oborech. XX. kongres České internistické společnosti, Praha, 3. října 2013.

Zdroj: www.odvykani-koureni.cz

Vydáno: 24.10.2013