Vycházky onkologických pacientů

V důsledku novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se počínaje 1. 1. 2012 změnil režim vycházek a ošetřující lékař tak může povolit vycházky v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Lékař přitom musí vymezit konkrétní časový úsek těchto vycházek.

Z tohoto pravidla však existuje i výjimka, kterou výše uvedený zákon rovněž vymezuje v § 56 odst. 6. Výjimečně totiž může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pacientovi, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pacienta a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pacient volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Takto lze povolit vycházky nejvýše na dobu 3 měsíců, a to i opakovaně.

Předpokladem výjimky tedy je že:

Závěrem je nutné konstatovat, že byť si ve vztahu k onkologickým pacientům o správnosti těchto pravidel můžeme myslet cokoli, je to platný a účinný zákon, který musíme všichni dodržovat.

Výbor České onkologické společnosti se bude omezením vycházek onkologických pacientů zabývat na svém zasedání.