Úspěchy v MOÚ v roce 2010

Mimořádné ocenění výsledků práce podporované z výzkumných a rozvojových projektů:

1. publikace autorů Bouchal p., Rumeliotis T., Hrstka R., et al. vyšlá v J Proteome Res (2009) obdržela Cenu Arnolda Beckmana udělovanou českou společností pro biochemii a molekulární biologii a firmou Beckman: Coulter za nejlepší publikaci v oboru proteomika v letech 2008-2009.

2. publikace autorů Slabý O., Svoboda M., Michálek, J. Vyzula r. vyšlá v Molecular Cancer (2009) získala Cenu České onkologické společnosti ČLS JEP za nejlepší práci in extenso.

3. Učební text autorů Hynková L., Šlampa P., a kol.: radiační onkologie (2009), získal v rámci soutěže radiační onkologie, biologie fyziky ČLS JEP o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie Chodounského cenu.

4. publikace autorů Macháčková E, Foretová, L, Lukešová M, Vašíčková p, Navrátilová M., vyšlá v BMC Cancer (2008) byla oceněna Cenou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za nejlepší publikaci.

5. Dizertační práce Mgr. P. Hublarové, Ph.D.:„Regulace exprese vybraných virových a lidských genů účastnících se signálních drah řízených proteinem p53 v nádorových buňkách (2010),“ získala Cenu rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci.

6. poster autorů Štěrba J., Valík D., Dubská L., et al.: „Pretreatment plasma folate modulates the pharmacodynamic effect of systemic mix in children with all „folate over rescue“concept revisited,“ prezentovaný v Turecku na 7th Biannual Childhood Leukemia Symposium(2010), získal cenu za nejlepší poster sympózia.

7. projekt Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů získal v roce 2010 hned několik významných ocenění. Projekt se umístil na 1. místě v kategorii Most Innovative Mobility/Virtual Enterprise společnosti Cisco Systems. Druhým oceněním bylo 5. místo v_ celostátní souteži „Bezpečná nemocnice“, sekce 1 – technicko-provozní oblast. Třetím oceněním bylo 6. místo v soutěži IT projekt roku 2010, který vyhlašuje česká asociace manažerů úseků informačních technologií.

Mezinárodní aktivity

Pro upevňování odborné kompetence jsou mimořádně významné mezinárodní kooperace. Mimo dílčí spolupráce, které se svými partnery ve Velké Británii, USA, Singapuru, Německu a Slovensku navázala jednotlivá pracoviště MOÚ, je důležité členství ústavu v nadnárodních společenstvích a v nově utvářených evropských infrastrukturních sítích.

MOÚ je po mnoho let jediným členem České republiky v OECI (Organisation of European Cancer Institutes; www.oeci.eu), neboť naplňuje náročná kritéria komplexity pracoviště v diagnosticko-léčebné péči, v onkologickém výzkumu, v prevenci a informačních službách veřejnosti.

V roce 2010 dospěl do finální fáze přípravy a následně byl schválen Evropskou komisí projekt OECI ERANET on TRANSCAN (European Research area on TranSlational Cancer Research), kde je ústav z titulu svého dlouhodobého členství a aktivní činnosti v OECI jedním z předkladatelů.

Era-NET TRANSCAN bude financován z programu zdraví (HEaLTH) 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj /FP7/ a jedná se o síť tvořenou 25 partnery z 18 členských států EU, která si klade za cíl zvýšit kooperaci a posílit translační výzkum v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění.

Dalším významným úspěchem je začlenění MoÚ do sítě evropských vědeckých infrastruktur ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures – http://ec.europa.eu/research/esfri/), a to prostřednictvím začlenění nově budované české sítě bank biologického materiálu do BBMRI-ERIC (European Research Infrastructure Consortium;www.bbmri.eu).