Přijetí své vlastní smrtelnosti

Každý z nás je člověkem smrtelným. Všichni zemřeme, ať na tu nebo na onu nemoc. Je tedy svrchovaně nerozumné vytěsňovat uvedené ze svého myšlení a domnívat se, že umřou všichni ostatní, jen ne já sám. Lidé moudří naopak nabádají k tomu, aby ve zralém věku jedním z nejdůležitějších cílů člověka byla snaha o dobrou smrt; vždyť největším uměním na světě jest spokojeně umírati.Tento vytýčený úkol ani zdaleka neznamená, že závěrečná, zcela přirozená a „normální“ část každého lidského života bude prosta utrpení. Musíme si však být plně vědomi toho, že v konečné fázi života nabývají na ostrosti hlavně bolesti pramenící z jiných dimenzí člověka než jen z dimenze „čistě fyzické“ (současná věda o tlumení bolestí a ostatních tělesných symptomů je již ostatně na velmi kvalitní úrovni). Jedná se o bolest sociální (pocit osamělosti, pocit opuštěnosti, ztráta sociální role, skutečná nebo domnělá ztráta vztahů), bolest emoční (duševní otřes, otupělost, hněv, smutek, úzkosti, deprese, strach z umírání, strach z bolesti, pocit ztráty důstojnosti) a bolest spirituální (odcizení od svého nejhlubšího já – strach z neznáma a pocit ztráty smyslu). Nemocnému v konečné fázi života je třeba pomáhat proti „celkové“ bolesti. A je jasně prokázáno, že odlehčení v ostatních trápeních vede k tomu, že i bolest fyzická se lépe snáší. Musíme tedy všichni podporovat vzdělávání v řádné paliativní péči, jejíž filozofií je právě celostní přístup k člověku a ošetřování všech jeho těžkostí.

I u lůžka umírajícího platí, že mohu dát jen to, co mám sám. A tedy i onen neobyčejně těžký úkol a cíl uvedený v úvodu – přijetí své vlastní smrtelnosti - je velmi důležitý. Strach ze smrti jistě zůstane, bude však otupen snahou o život lepší a odpovědnější. A budeme spíše schopni chápat utrpení jiných a pomáhat těm, kteří nás na cestě ke smrti již dnes předcházejí.

(zdroj: www.umirani.cz)

Marta Munzarová

Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., je přednostka Ústavu lékařské etiky na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. Narozena roku 1941.