Maligní melanom

Maligní melanom je jedním z nejzhoubnějších kožních nádorů. Jeho výskyt celosvětově stoupá. Jeho vysoká biologická invazivita není způsobena jeho místním invazivním růstem, ale sklonem k velmi časnému vytvoření metastáz (vyslání nádorových buněk do vzdálených míst) mízní nebo krevní cestou. Hlavním vyvolávajícím faktorem je pravděpodobně sluneční záření. Také životní styl s častým sluněním a vystavováním kůže přímému slunečnímu záření vede k předčasnému stárnutí kůže a častějšímu vzniku kožních nádorů. I časté návštěvy solárií a opakované exopozice kůže UV záření přínášejí riziko vzniku melanomu. Dalším rizikovým faktorem je světlá pleť nebo rezavé vlasy s pihami v obličeji, hovoříme dokonce o tzv. melanomovém fenotypu. Tito jedinci mají být zvláště opatrní při pobytu na slunci v poledních hodinách, ve vyšších nadmořských výškách, ovšem i u vodních hladin a na sněhu. Je známo, že nebývale vysoký výskyt melanomu byl zaznamenán u britských přistěhovalců se slabě pigmentovanou kůží a ryšavými či světlými vlasy, jejichž kůže nebyla schopna čelit vysoké intenzitě slunečního záření na tomto kontinentě.

Svou roli hrají i genetické faktory. V rodině, kde se melanom vyskytl je u pokrevních příbuzných asi o 8-10% vyšší riziko než v ostatní populaci. Vyskytují se rovněž melanomy, které souvislost se slunečním zářením nemají. Jde o tzv. akrální melanomy vyrůstající v oblasti nehtových lůžek a také melanomy slizniční v ústech, pochvě a jiných lokalizacích. Zvláštní formou je melanom oční. Tyto formy jsou méně časté nicméně velmi agresivní a vznikají především na podkladě genetické poruchy.

Za 30 let (od r. 1970-2000) je v ČR zaznamenán o 370% nárůst počtů melanomů u mužů a o 330% u žen. Dobrou zprávou je jen to, že úmrtnost na toto onemocnění vzrostla jen o 100 u mužů a o76% u žen. Vyléčíme tedy daleko více případů než dříve!

V 70% případů vzniká melanom na kůži v místě, kde se dříve nenacházelo žádné mateřské znaménko a asi ve 30% vzniká v místě mateřského znaménka. Rizikové jsou pigmentové névy, které jsou větší než 5 mm v průměru, nepravidelného tvaru a asymetrií v rozložení pigmentu. Jsou ploché a neprominují nad okolím. Zvýšenou pozornost zasluhují také pigmentace, které se v poslední době změnily jak tvarově tak i barevně. Mohou svědit. Maligní melanom roste nejprve horizontálně, pak vertikálně. Může i krvácet. Při jakýchkoliv pochybnostech by měl pacient navštívit lékaře.

Pokud jde o prevenci, je důležité nevystavovat kůži přímému slunečnímu záření. Používejte krémy s dostatečně vysokými UV filtry. Důležité je nošení tmavých brýlí. Péči a dohled potřebují zvláště děti. Pravidelné kontroly na kožních ambulancích se doporučují u pacientů se zvýšeným počtem pigmentových névů , u pacientů se světlým typem pleti s pigmentacemi či pihami, s červeným pigmentem vlasů a také u příbuzných pacienta, který onemocněl melanomem. Rovněž pacienti, kteří užívají dlouhodobě imunosupresivní léčbu (např. Prednison a jiné), mají zvýšené riziko vzniku melanomu.

Maligní melanom se vyznačuje poměrně značnou rezistencí k léčbě chemoterapií i ozařováním. Proto je léčba především chirurgická. Chirurgický přístup se uplatňuje i při diagnostice - excizní biopsie (tedy odstranění celé morfy s těsným lemem zdravé tkáně.) Při potvrzení diagnózy je indikováno radikální chirurgické odstranění, což znamená odstranění s lemem 5mm až 2,5cm u melanomů nad 2mm tlouštky. Kontrolované studie neprokázaly zásadní vliv šířky lemu na prognózu pacientů. Důležité je histologické potvrzení kompletního odstranění melanomu, většinou s kůží je odstraňováno i podkoží. Reexcize (znovu operovat) se doporučuje, pokud předchozí odstranění nebylo dostatečně radikální a provádí se do 1 měsíce od první operace. Kožní defekt je nutné krýt. Specifickou problematikou jsou melanomy na prstech nebo ploskách nohy a na boltci.

Řešení raných melanomů je velmi jednoduché s téměř stoprocentní účinností, odstraňování pokročilých nádorů je nezřídka komplikované a s nejistou prognózou. S ohledem na rostoucí počty případů je potřeba klást důraz především na informovanost občanů. Jen málo zhoubných nádorů může zachytit i laik- tedy pacient sám- a včas se svěřit lékaři. Prevence a včasný záchyt choroby může pro redukci úmrtnosti udělat daleko více než čekání na objev nových a účinnějších protinádorových léků.

Jak pracuje melanomová komise MOÚ?

Diagnostika a terapie je týmová práce. Melanomová komise je jednou z nejdéle působících a pomáhá při diagnostice a plánování terapie nejen melanomu, ale i jiných kožních nádorů. Členy jsou onkochirurg, plastický chirurg, chemoterapeut, radioterapeut a dermatolog. Je zajištěna i případná návaznost na další obory. K tomu, aby mohla být diagnostika přesná, je potřeba značná klinická zkušenost. Komise se schází 1x týdně. Odesílajícími lékaři jsou většinou dermatologové, praktičtí lékaři, chirurgové a další. Neodmítáme ani pacienty, kteří se na komisi obracejí přímo, ale protože většina přichází z nezhoubnými morfami, nevylučujeme, že v budoucnu bude komise požadovat lékařské doporučení. Pokud pacient přichází již po odstranění melanomu na jiném pracovišti vyžadujeme celý histologický nález a nikoliv jen stručný výpis. Melanomová komise zasedá každou středu od 13.30 hod. v prostorách chirurgické ambulance ve II. poschodí.

Z časopisu Onkologická péče vybrala MUDr. Milana Šachlová, CSc.