Zhodnocení života

Když si všímáme jednání lidí kolem sebe, vidíme, že většina lidí touží po tom, aby dosáhli maximálního zhodnocení všeho, co ¨ve svém životě dělají. Jde mi především o získání maxima hmotných hodnot, protože jsou přesvědčeni, že jim zajistí spokojenost a zabezpečí je ve všech situacích. Spoléhají na hodnocení lidí, kteří je pozorují a posuzují. Zapomínají však, že ze zkušenosti vědí, že jim žádné hmotné věci nepřinesou trvalou spokojenost a že je jednoho dne opustí. Také si uvědomují, že lidské hodnocení není objektivní, protože žádný člověk neví, co se děje v duši druhého a žádný nezná jeho skutečné pohnutky a úmysly. Je možné dlouhou dobu úspěšně klamat druhé lidi. Pouze Bůh ve své vševědoucnosti a ve své absolutní spravedlnosti může objektivně zhodnotit život a naše jednání.

K tomu, aby měl člověk jistotu, že dělá to, co dělat má, a že proto dobře plní poslání, které mu bylo svěřeno, stačí, když má jistotu, že plní svoje povinnosti na místě, kde žije a že se vyrovnává se vším, co ho potká a co nemůže změnit, ale co musí snášet. Není to tedy nic mimořádného a neuskutečnitelného v lidském životě, ale je to závislé na tom, jaký přístup má člověk k sobě , ke svým bližním a k Bohu. V Božích očích má celé lidské snažení a usilování hodnotu podle toho, čeho chce člověk dosáhnout a jak pečlivě se o to snaží. I malé skutky, které lidé přehlížejí a nevšímají si jich, mají v očích Božích velkou cenu, když je člověk dělá proto, aby druhému, který je potřebný, pomohl, usnadnil mu život nebo mu udělal radost. Takovou snahou to, co je podle lidského hodnocení nepatrné, má před Bohem cenu.

Když uvažujeme o životě Panny Marie, svatého Josefa a Ježíše za jejich pobytu v Nazaretě a na jiných místech, kde pobývali, poznáváme, že to byl život velmi prostý, který se nelišil od života lidí, jež žili v jejich blízkosti, ale tento život byl založen na pevné víře v Hospodina, na důvěře v působení Boží prozřetelnosti v jejich životech a na snaze dokonale plnit všechno, co jim bylo svěřeno. V očích ostatních lidí by to byl nenápadný a prostý život, ale v očích Božích měl nesmírnou hodnotu.

I my se máme dívat na svůj život pohledem, jenž nám ukáže skutečné trvalé hodnoty. Máme si být vědomi, že lidské hodnocení, ať pozitivní nebo negativní, není objektivní a nepřijde ani neubere nic ze skutečné hodnoty. U Boha se neztratí nic z toho, co uděláme správně a čím prospějeme druhému člověku. Máme se naučit spoléhat se na Boží hodnocení našeho života a nenechat se zneklidnit názory lidí kolem nás. Když o to budeme usilovat, tak se nám to s Boží pomocí podaří a budeme vyrovnaní a spokojení za všech životních situací.

Otec J. Šik, z farního zpravodaje Tomášek