Období zkoušky

Někdy může být v životě člověka situace, že ho něco hodně trápí, člověk se obrací na Boha, prosí o pomoc a Bůh mlčí, nereaguje na tyto prosby. Taková situace může být velmi těžká a může nám brát odvahu obracet se k Bohu a s důvěrou ve slyšení. Příčinou nemusí být pouze utrpení vlastní, ale může to být utrpení mnoha lidí, kteří trpí pod nadvládou nějaké skupiny nebo v důsledku nějaké katastrofy, kterou nezavinili. Doba čekání na odpověď může být velmi dlouhá.

Někdy však může být situace vyvolaná naším jednáním, naší snahou, by se všechno vyvíjelo podle našich představ a přání. My však neznáme všechno, co je rozhodující a co ovlivňuje Boží rozhodnutí. Třeba až s odstupem dlouhé doby pochopíme, že kdyby nám Bůh vyhověl tak, jak jsme si to přáli, bylo by nám to ke škodě a ne k užitku. Musíme tedy důvěřovat Boží prozřetelnosti a spoléhat na Boží vševědoucnost a milosrdenství. Nemůžeme si klást podmínky, kterými vymezujeme splnění naší vůle, protože by to bylo znamením naší slabé víry v Boha.

Když přijímáme s důvěrou i to, čemu nerozumíme, když poznáváme svoji slabost a nedostatečnost, poznáváme, že Bůh může změnit naše představy o řešení těžkých situací a naznačit nám právě taková východiska, která posílí naši důvěru v jeho působení v našem životě. Taková situace nás může vést k tomu, že začneme víc přemýšlet, a tím lépe chápat, co je pro nás skutečně dobré. I toto pro nás může být zdrojem vyrovnanosti a jistoty, že se na Boha můžeme spolehnout.

Při prožívání každé životní situace nám Bůh dává různá znamení, která nám naznačují, jaký smysl má to, co prožíváme. Ale my jsme často soustředěni jen na to, co pokládáme za prospěšné pro nás, a to, co je podstatné, přehlížíme. Tak nám může uniknout poznání, které by mohlo podstatně ovlivnit náš život.

Pro nás mohou být ukazatelem jednání také události ze života světců. I oni byli vystaveni mnoha zkouškám a někdy se zdálo i jim, že Bůh mlčí příliš dlouho. Oni však věřili, že je to jen zkouška a že je Bůh nebude zkoušet víc, než mohou snést. Oni byli ochotni obětovat potíže spojené s čekáním na Boží odpověď za ty lidi, kteří byli v jejich blízkosti a kteří potřebovali jejich pomoc. Měli jistotu, že všechno, co prožívají, má smysl, i když nevidí výsledky už v době, kdy tak jednají. Věřili, že se výsledky dostaví ve vhodný čas a že budou možná lepší než očekávají.

Když budeme prožívat období zkoušky trpělivě a s vědomím, že Bůh ví, co je pro nás dobré a užitečné, budeme prožívat toto období klidně a vyrovnaně. Neuškodí nám, ale prospěje, protože prohloubí naši víru a důvěru v působení Boží prozřetelnosti v našem životě. Svým vyrovnaným vztahem k těžkým obdobím našeho života můžeme ovlivnit i lidi, kteří žijí v naší ¨blízkosti a sledují náš život.

Otec J. Šik, vybráno z farního zpravodaje Tomášek